อบต.โนนยอ ประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

09 ม.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา

หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกัน

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ พิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย

ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-487975   หรือช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ