องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอฉีดพ่นยุงลาย ทุกหมู่บ้านในตำบลโนนยอ

23 ส.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พบปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก  การระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายนของทุกปี ซึ่งการแพร่เชื้อและการกระจายโรค จะเกิดขึ้นได้ทั้งชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและศาสนสถาน ด้วยเหตุนี้การควบคุมโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จึงได้จัดทำโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก” ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกและให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชน วัด โรงเรียนตลอดจนทุกภาคส่วน ร่วมมือผนึกพลังความคิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจึงออกฉีดพ่นยุงลายทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่- 22-31 สิงหาคม 2565