องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

26 ม.ค. 66

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

ในวันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอนำโดย นายพจนชัย พัดไธสง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอและพนักงานส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี สามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง ตามคำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา