ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

04 ก.พ. 65

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุม อบต.โนนยอ ชั้นสอง