ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคเนื้อ โคนม และกระบือ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

04 มิ.ย. 64