ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

26 พ.ย. 63

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทและตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สำนักปลัด

  • ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองคลัง

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :