ประชาสัมพันธ์โครงการแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพ

30 ก.ย. 62

ประชาสัมพันธ์โครงการแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2562

ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนยอ 

วัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนในสถานบริการสาธารณสุข และเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงาน / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการหรือผู้ป่วนติดเตียง ที่มีภาวะเจ็บป่วยระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง ได้รับการรักษาเบื้องต้น บำบัด ฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยอย่างเหมาะสม มีมาตรฐาน