ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

01 มี.ค. 64

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระหว่างวันที่ 24- 25 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันด้ ได้รับความรู้ มีทัศนะคติที่กว้างไกล เพิ่มศักยภาพและวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์ และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปศึกษามาพัฒนาองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนที่วางไว้ และเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยนำหลักทศพิธราชธรรมมาปฏิบัติราชการ