ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำจรรยาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

02 ก.ย. 65

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำจรรยาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันที่ 2 กันยายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำจรรยาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเทิดทวนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยนำหลักทศพิธราชธรรมมาปฏิบัติราชการ  โดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้