ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรรางจืด

03 ต.ค. 62

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรรางจืด

เพื่อกำจัดยาฆ่าแมลงในกลุ่มผู้บริหาร / ผู้นำ / เกษตรกร / ประชาชนทั่วไป

โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนยอ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่

โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักเรื่องการใช้สมุนไพรรางจืดในการกำจัดยาฆ่าแมลงในร่างกาย และใช้รางจืดในชุมชนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและประชาชนผู้บริโภค