ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

02 ก.ย. 62

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ วัดวะภูแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน