ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลโนนยอประจำปี 2565

23 มิ.ย. 65

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลโนนยอประจำปี 2565
กิจกรรม : เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมการทำขนมไทย สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีวัถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป  ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ โดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้