ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป หลักสูตร “การทำปาท่องโก๋และน้ำเต้าหู้”

12 ก.ค. 65

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป หลักสูตร “การทำปาท่องโก๋และน้ำเต้าหู้”

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป หลักสูตร “การทำปาท่องโก๋และน้ำเต้าหู้” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น  และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้