ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคระบาด

21 ส.ค. 63

โครงการป้องกันโรคระบาด ประจำปี 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีวัตถุประสงค์ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมทั้งเผยแพร่คำแนะนำ การดูแลสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคระบาด แก่ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยที่ช่วยป้องกันโรคระบาด โดยเฉพาะการล้างมือ และการรักษาสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับโรคระบาด