ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565

18 ก.พ. 65

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565

ในวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคม ที่ศาลากลางบ้านทุกหมู่บ้านในตำบลโนนยอ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนยอ