ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนยอ ประจำปี 2565

23 มิ.ย. 65

ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนยอ

ประจำปี 2565

สภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนยอ ได้จัดโครงการการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนยอ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนชุดใหม่มาบริหารงานในปีงบประมาณถัดไป เพื่อวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลงานสรุปผล และเพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกเด็กและเยาวชนในพื้นที่