ประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 ม.ค. 64

ประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2564

ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด