ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนา – 19 (COVID – 19) เข้าพัก ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ประจำตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

13 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนา – 19 (COVID – 19)
เข้าพัก ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation)
ประจำตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา