ประชาสัมพันธ์ออกพื้นที่จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโนนยอ

27 ก.ค. 65

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ออกพื้นที่จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโนนยอ หมู่บ้านที่ 1 หมู่บ้านที่ 6 และหมู่บ้านที่ 8 (กรณีรับเงินสด)

ณ ศาลากลางหมู่บ้าน