ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

19 ธ.ค. 62

ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ