ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

03 ธ.ค. 63

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563