ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

07 ส.ค. 63

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563