ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโนนยอ

15 ต.ค. 64

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโนนยอ