ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

21 พ.ย. 65

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ / ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโนนยอ ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง