ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

07 ต.ค. 64

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่งหลักการ 5 ส กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5 ส เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็ว และชัดเจน โดยหลักการ 5ส เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจาก ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้น สถานที่ทำงานสะอาด บุคคลมีระเบียบวินัย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานมีอายุการใช้งานนาน ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น ทั้งยังใช้งบประมาณในการปฏิบัติต่ำ จะเห็นได้ว่าหลักการ 5ส เป็นการลงมือทำความสะอาดที่ช่วยสร้างความสะอาดให้กับองค์กร และช่วยสร้างนิสัยที่ดีให้กับบุคคล ทั้งยังสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วยนอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป