ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

19 ส.ค. 63

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอชุมพวง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน