ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

08 ส.ค. 65

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นายทองคำ เตาะไธสงและนายสมัย นามต้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นายอุเทน สระทองหลาง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอและนางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาณ ในโครงการ U2T จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยการอบรมพัฒนาแผนธุรกิจและการสร้างแบรนเนอร์สินค้าชุมชนโนนยอ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้