ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

04 ม.ค. 64

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอผู้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตำบล
และเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2550