ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต

23 มิ.ย. 65

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้บูรณาการร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนยอ และโรงเรียนบ้านยางวิทยา จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ตำบลโนนยอ