ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่

09 มิ.ย. 65

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทย ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อครู และเพื่อให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แสดงออกถึงความเคารพครู