ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม

23 ส.ค. 64

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้ นางสำเนียง หลักทรัพย์ ไว้เพื่อแสดงว่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์พักคอย ประจำตำบลโนนยอ เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)