ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต

25 มี.ค. 65

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต

ในวันนี้ (25 มีนาคม 2565) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดย นายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ร่วมกันส่งเสริม“กิจกรรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต” ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่