ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

01 ก.พ. 62

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

โทรศัพท์ 044 – 487975 

www.nonyor.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง

E – mail : abt.nonyor@gmail.com