ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

08 ต.ค. 64

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting