ประชาสัมพันธ์การเข้ารับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564

20 ส.ค. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา