ประชาสัมพันธ์การเข้ารับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565

07 มิ.ย. 65

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา