ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคลัมปีสกินในโค กระบือ

25 มิ.ย. 64
📢📢📢ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคลัมปีสกินในโค กระบือ📢📢📢🦟🐂🐄🐃
🧡องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคลัมปีสกิน ประจำปีงบประมาณ 2564
🧡โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งลดอัตราการป่วยตายด้วยโรคลัมปีสกินในโค กระบือ
🧡ทั้งนี้ได้แนบภาพข้อปฎิบัติของประชาชนในพื้นที่พ่นหมอกควัน
และแผนกำหนดการออกพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลโนนยอมาพร้อมนี้