ประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ในพื้นที่ตำบลโนนยอ ประจำเดือนเมษายน 2565

08 เม.ย. 65

ในวันนี้ (8 เมษายน 2565) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินการออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ศาลากลางบ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนยอ โดยได้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัดอุณหภูมิ และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019