ประชาสัมพันธ์การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน

23 ส.ค. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอขอมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท เพชรธารา จำกัด
ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์พักคอย ประจำตำบลโนนยอเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบไปด้วย
1. หมอน จำนวน 4 ใบ
2. ที่นอนปิคนิค จำนวน 4 ชุด
3. มาม่า จำนวน 10 ลัง
4. ปลากระป๋อง จำนวน 10 แพ็ค
5. น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค