ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริการส่วนตำบลโนนยอ

29 มิ.ย. 61

ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริการส่วนตำบลโนนยอ

ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอปฏิบัติราชการแทน