ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

22 ส.ค. 65