ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

28 ส.ค. 63

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ