ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 มิ.ย. 63

ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563