ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

28 ม.ค. 64

ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

และเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ประชา