ประชาสัมพันธ์การดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีลักษณะสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

29 ก.ย. 63

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีลักษณะสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี โดยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ