ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

23 มิ.ย. 65

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ขอความกรุณาโปรดชำระภาษีฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
งานพัฒนารายได้ กองคลัง