ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

13 ม.ค. 65

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

สามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2565  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น