ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 พ.ค. 64

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นอกสถานที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ ที่ยังไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้ไปชำระตามวัน เวลา สถานที่ ที่แนบมาพร้อมนี้ เวลาอาจมีความคลาดเคลื่อนตามความเหมาะสม