ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

29 ธ.ค. 63

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

และภาษีป้าย ประจำปี 2564

สามารถติดต่อขอชำระได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร. 044-487975 ต่อ 13