ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

13 เม.ย. 65

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้รู้ถึงคุณค่าและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย

และประเพณีของท้องถิ่น แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

โดยกิจกรรมมีการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ